Om PRF

Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor (PRF), Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet.

PRF har att bevaka och främja den psykiatriska sjuksköterskans intressen genom:

- att medverka till utveckling av vård, behandling, social omsorg samt rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska funktionshinder
- att främja forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskan funktionsområde
- att främja den psykiatriska sjuksköterskans yrkesfunktion

Vårt verksamhetsområde omfattar den psykiatriska hälso- och sjukvården samt närliggande områden. Varje sjuksköterska som arbetar eller har arbetat inom PRF:s verksamhetsområde eller har gemensam utbildningstillhörighet alternativt har samma yrkesfunktion kan bli medlem i riksföreningen.

Associerat medlemskap kan sökas av den som utan att vara sjuksköterska vill deltaga i PRF:s verksamhet. Associerad medlem har rätt att fullt ut delta i riksföreningens verksamhet, söka stipendium samt motions- och yttranderätt på årsmöte. Dock inte rösträtt på årsmöte eller att inneha av årsmötet vald förtroendepost.

Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF) , vilket man också var vid det ursprungliga bildandet, under namnet Psykiatriska rikssektionen, för dryga 50 år sedan (1964).

PRF har samarbetsavtal med Vårdförbundet, www.vardforbundet.se.
 
Vår butik