Forskarnätverket

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har sedan 2009 ett nationellt nätverk av forskande sjuksköterskor inom området psykiatrisk omvårdnad. Ett huvudsakligt syfte med PRF:s Nationella forskarnätverk är att understödja ett kreativt och nära samarbete mellan klinisk omvårdnad och vetenskaplig kompetens. Avsikten är lyfta fram och stärka den kliniska omvårdnadens förankring i vårdforskning och evidensbaserad vård och bidra till att stärka kvaliteten i den praktiska omvårdnaden. Forskarnätverket fungerar som en resurs till Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor vid exempelvis framskrivning av remissvar, medverkan i nationella arbetsgrupper, workshops och hearings där särskild psykiatrisk omvårdnadskompetens behövs.

Nätverket har idag cirka fyrtio forskande specialistsjuksköterskor inom det psykiatriska omvårdnadsfältet varav flertalet är disputerade. Den kompetens som finns samlad hos såväl praktiskt verksamma sjuksköterskor som aktiva forskare inom psykiatrisk omvårdnad spelar en avgörande roll för att främja patienters hälsa inom psykiatrisk vård och närliggande områden. För medverkan i forskarnätverket krävs medlemskap i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor och aktivt pågående forskning inom psykiatrisk omvårdnad.

Ansökan till forskarnätverket sker via formuläret till höger.

Frågor besvaras av nätverkssamordnare Johanna Salberg
Vår butik