Årsmöte 2020

PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKORS

Datum och tid: torsdag 2 april 2020 kl. 16.30 

Zoomlänk: https://ltu-se.zoom.us/j/847948116 

 FÖREDRAGNINGSLISTA 

1. Årsmötets öppnande 

2. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna 

3. Val av mötespresidium a) Ordförande 

b) Sekreterare 

4. Val av två personer till att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

5. Val av rösträknare 

6. Godkännande av föredragningslistan 

7. Verksamhetsberättelsen och bokslut för 2019 

8. Revisionsberättelsen 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019 

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 

11. Styrelsens förslag till medlemsavgift för 2021 

Styrelsen förslag är att medlemsavgiften är oförändrad (325 kr/år) 

12. Val av styrelse: a) Ordförande, 2 år Valberedningens förslag: 

b) Tre ledamöter, 2 år 

Valberedningens förslag: 

c) En ledamot, fyllnadsval 1 år 

Valberedningens förslag: 

13. Val av revisorer: a) Val av två ordinarie, 1 år Valberedningens förslag: 

b) Val av två revisorssuppleanter, 1 år, samt i vilken ordning de ska träda i funktion 

Valberedningens förslag: 

14. Beslut om valberedningens storlek och val av densamma samt val av den som är sammankallande 

15. Information och övriga frågor som ställts till styrelsen för beredning 

16. Årsmötet avslutas 

Vår butik