Stipendium

DAGS ATT SÖKA STIPENDIUM

STYRELSEN FÖR PSYKIATRISKA RIKSFÖRENINGEN FÖR Sjuksköterskor behandlar stipendieansökningar två gånger per, i januari och september. Ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 augusti respektive 15 januari. Som medlem sedan minst ett år kan du söka stipendium. Ändamålet ska vara att främja forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskans område eller att främja psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion.

ANSÖKAN SKA VARA SKRIFTLIG och innehålla namn, personnummer, adress och för vilket ändamål stipendiet söks. Vidare ska ansökan innehålla en specificerad kostnadsberäkning och om man sökt andra bidrag eller stipendier. Gäller det en kurs ska kopia på kursprogrammet biläggas ansökan. Ange även eventuellt förslag till spridning av inhämtade kunskaper, exempelvis artikel i Psyche, seminarium eller bidrag till årskonferens. Vid ej genomförd aktivitet ska erhållet belopp återbetalas. Stipendier kan inte sökas för av PRF anordnade kurser/konferenser.

MÅLSÄTTNINGEN ÄR att kunna dela ut stipendium om totalt 15 000 kr under verksamhetsåret.

VÄLKOMMEN MED DIN STIPENDIEANSÖKAN!

KRITERIER FÖR STIPENDIER

Sökanden ska uppfylla kraven enligt stadgarna § 5 Medlemskap.

 Sökandens ändamål ska vara i enlighet med stadgarna § 1 Ändamål.

Sökanden ska inkomma med en skriftlig ansökan före den planerade aktiviteten. Ansökan ska vara i brevform och innehålla följande:

– namn, personnummer och adress,

– nuvarande anställningsförhållande,

– kort beskrivning av sitt verksamhetsområde och sina arbetsuppgifter,

– syfte och ändamål med stipendiet,

– specificerad kostnadsberäkning över vad bidraget avser att användas till,

– uppgifter om och vilka andra bidrag eller stipendier man sökt och eventuellt beviljats för detta ändamål,

– i vilken mån och omfattning arbetsgivaren stödjer den aktivitet som stipendiet avser att användas till,

– i den mån det är aktuellt ska kopia på kursprogram/inbjudan bifogas ansökan,

– förslag och plan på hur aktiviteten ska kunna återkopplas och spridas till övriga medlemmar i form av en artikel/rapport för publicering i Psyche.

Beviljade stipendiemedel som inte lösts ut inom 3 månader efter att beslutet delgivits går inte att göra anspråk på.

Vid ej genomförd aktivitet ska erhållet belopp återbetalas.

Stipendier kan ej sökas för nationella och regionala aktiviteter som är anordnade av PRF.

Styrelsen behandlar stipendieansökningar två gånger per år. Ansökan ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast den 15/1 respektive den 15/8. Stipendieriktlinjerna publiceras i Psyche varje år.

Vår butik